YEŞİL İZ'DE EĞİTİM

"Eğitim, birinin aktardığı sözleri dinlemekten ziyade, çocuğun içinde bulunduğu koşulları deneyimlemesiyle ilerleyen, doğal bir süreçtir."

Okul çocuğun en temel yaşam alanlarından biridir ve yaşamını belirlemek her birey gibi çocukların da hakkıdır.Yeşil İz'de eğitim programı, her çocuğun farklı öğrenme hakkı olduğu düşüncesi üzerine kuruludur. Çocuk merkezli eğitim anlayışı, çocukların duygu ve düşünce dünyasının, yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farklılığını ve bu farklılıkların tanınmasını ve vurgulanmasını temel alır. Bu düşünce, çocuğun tanınmasına yönelik bilinçli bir çaba ve programın her öğesi için çocuğa söz hakkı ve seçme hakkı tanıyarak hayat bulur.

Çocuklarımızın, dijital ve bilgi çağında başarılı ve mutlu bir yaşam sürdürebilmeleri için onları buna hazırlayan ve onlara gerekli kilit becerileri sağlayan iyi bir eğitime ihtiyaçları vardır. Eğitim modelimiz ile hedeflediğimiz; Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan bireyler yetiştirmektir. Eğitim modelimizde öğretmenin görevi, çocukların sorumlu, sosyal olarak yetkin, yaratıcı kişiliklere ulaşabilmeleri için, onlara eşlik etmektir. Bunu başarabilmek için, Gelişim Aşama Formları gibi yöntemlerle öğrencilerin bireysel gelişim ve öğrenme hedefleri belirlenir ve yenilikçi öğrenme yöntemleri uygulanır.

Savunduğumuz eğitim modelinde öğrenmek demek, bilgi toplumunda mutlu ve başarılı olmak için anahtar yeterlilikler kazanmak anlamına gelir. Kendi öğrenim sürecini kendisi organize etmeyi öğrenen, her zaman kendi çözümünün ötesine geçer, her zaman çözüm odaklı düşünür ve davranır.

İnsanlar çağımızda ezberlenen bilgi ile başarılı olamazlar. Bu nedenle, öğrenme terimi yeni bir anlam kazanmaktadır: Öğrenim şu ana kadar sadece bilginin kazanılması olarak anlaşılsa da, bugün dünyanın bilgisinin deşifre edilebileceği ve kullanılabilir hale getirilebileceği yeterlilikler edinmektir.


Çocuğa kendi eğitim sürecinin kendisi tarafından organize edebilme becerisini kazandırmak


Eğitim modelimizde çocuğun bireysel öğrenme seviyesini belirleyen enstrümanlar ve onun yetenekli olduğu ve ilgi duyduğu alanlara odaklanarak” kendi eğitim sürecini kendisinin organize edebilme becerisini kazandırmak” ilkesine göre eğitim verilir. Çocuk, bireyselleştirilmiş öğrenme yöntemleri ile ve diğer insanlarla etkileşim içinde adım adım kendi eğitiminin sorumluluğunu üstlenmeyi ve öğrenmeyi öğrenir.
Eğitmen, klasik eğitimde olduğu gibi öğrencisine bilgi aktaran değil; Öğrencisinin yeteneklerini keşif eden “araştırmacı” rolünde, öğrencisinin öğrenme ortağı olur ve öğrencisi ile birlikte kazanım, süreç ve araştırma odaklı çalışarak çocuğun kalıcı bilgi edinebilmesi için yöntem geliştirmesini sağlar.

     Disiplinler  Arası Öğrenme    

Eğitim modelimizde disiplinler arası öğrenme benimsenir. Bunu uygulamak için, eğitmen öğrencileri için bireysel ve farklı zorluk aşamalarında aktiviteler geliştirir. Öğrenme atölyelerinde bağımsız öğrenme, ortak öğrenme aktiviteleri ve ritüeller (örneğin sabah çemberi / kapanış çemberi, çocuk meclisleri ile bir bütünsellik oluşturulur.

     Eğitim  Modelimizin  Temel Hedefleri    

•    Kendisi ve çevresi için sorumluluk taşıyan insan yetiştirmek
•    Psikolojik esneklik, krizlerle başa çıkma ve kişisel, sosyal kaynaklarını mobilize ederek fırsata çevirme yeteneği.
 •    Kendi öğrenim sürecini ve günlük akışını kendisi tarafından organize edebilme becerisini kazandırmak.
Öğrenme ancak bireyin iç dinamiğine dayanırsa öz başarı sağlar ve kalıcılaşır. Birey, öğrenme sürecini eğitmenin rehberliğinde ve onunla birlikte tasarlar.

     Başlıca Yeterlilikler    

Eğitim modeli ile öğrencide geliştirilecek başlıca yeterlilik alanları:
•    Teknolojik yeterlilik
•    Doğru bilgi kaynaklarına ulaşma ve bilgiyi değerlendirebilme yeterliliği
•    Üretebilme yeterliliği
•    Süreç odaklı hareket ederek, sorunu çözmek için yöntem geliştirme yeterliliği
•    Akıl yürütebilme yeterliliği.

 

 PDSA Yöntemi ile Eğitim Öğretim Yılının Organizasyonu    

Batı ülkelerinde kurumsal şirketlerin uyguladığı ve okul öncesi eğitime uyarlanan PDSA: Plan-do-study-act ile yıllık eğitim ve öğretim süreci beli bir döngüde organize edilir. Bu yöntemi dayanak alarak okullar için günlük, haftalık, aylık, dönemsel ve eğitim öğretim yılı için eğitim programı oluşturulur, uygulanır, denetlenir uygulandıktan sonra dönem sonu değerlendirilir.
 
  Proje  Tabanlı Eğitim    

Proje bazlı eğitim, bugün iş hayatına işlerin nasıl yapıldığına ilişkin en yakın çalışma ve öğrenme yöntemidir: Ekip halinde, farklı
yetenekte ki insanlar arasında yeteneklerine göre iş dağılımı ve ortak bir amaç uğruna çözüme ulaşmaktır yöntem. Eğitim modelimizde çocukların sorularını formüle edebilme, hipotez ve araştırma yöntemleri geliştirerek sorularına cevap bulmaları esas alınır. Bunun için her sorunun yeni sorular doğurduğu “proje odaklı öğrenme” modelini uygularız.

     Kullanılacak  Yöntemler    

•    Her ay günlük hayatta karşılık bulan proje odaklı eğitim programını geliştirmek
•    Lotus planı ile aylık proje planlarını oluşturmak
•    Gelişim aşama formları ile sınıf bazlı ve çocuk bazlı kazanımları belirlemek.

     Bireysel  Öğrenim İçin    

Her çocuk farklı bir şekilde ve farklı bir hızla öğrenir. Her çocuğun öğrenmeye açılan penceresi farklıdır. Her çocuğun becerisi ve ilgi alanı farklıdır. Bu nedenle çocuklara yetenekleri doğrultusunda bireysel destek sunulur. Bireysel Gelişim Aşama Planları ve hedef kartları yöntemi ile kazanımlar belirlenir ve kazanımlar proje konuları ile bütünselleştirilir .
 
  Kullanılacak Yöntemler

•    Aksyon tepsileri
•    Öğrenme tezgahları
•    Bireysel gelişim planları
•    Başardım öğrendim yöntemi
•    Çocuğun gelişimini belgeleyen portfolyo dosyası
•    Hedef kartları

     Proje Bazlı Aktivite  Havuzu    

Avrupa’nın farklı anaokullarında geliştirilmiş, uzman eğitimciler tarafından Türkiye koşullarına uyarlanmış, kazanım ve göstergelerin eklendiği etkinlik havuzu bir çok eğitim yaklaşımını sentezleyerek geliştirilmiştir. Etkinlik havuzuna eklenen 2000 dolayında aktivite ile anadil becerisi, matematik, sosyal beceriler, keşf etme, beslenme, proje çalışması, akıl oyunları, sanat etkinlikleri, doğada aktiviteler, hareket vb. alanlara hitap etmektedir. Ayrıca etkinlik havuzunda tepsi çalışmalarının yanı sıra yüzlerce mandala çalışmaları da yer almaktadır. Etkinlik havuzunun telif hakkı almanokuluna aittir.

 Öğrencinin İlgi Alanını ve Gelişim Seviyesini Belirleme    

Çocuğu sistematik bir şekilde gözlemlemek ve yeteneklerini dikkate alarak eğitim vermek vaz geçilmez yöntemimizdir. Farklı gözlem yöntemleri ile çocukların içinde bulundukları gelişim seviyeleri belirlenir ve bir üst aşamaya taşınırlar. Çocuğun gözlem formları, gözlem panosu, post-it vb yöntemlerle eğitmen tarafından profesyonel metotlarla gözlemlenmesi, eğitim programının temelini oluşturur ve bu nedenle eğitim sürecinin vazgeçilmez bileşeni olarak günlük akışa entegre edilir.

Enstrümanlar:

•    Gözlem formu
•    Gözlem panosu
•    Post it yöntemi
•    Katlanır Gözlem yöntemi

    Bireysel ve Sınıf Bazlı Gelişim Aşama Formları    

Matematik, doğa bilimleri, anadil, ingilizce, sağlık, spor, müzik ve sosyal davranış alanları için geliştirilen Gelilşim Aşama Formları sınıf bazlı ve bireysel gelişim planının bir parçasıdır. Gelişim formları çocuğun ve bir sınıfın eğitim alanlarında ki performansını ölçer, ilgi alanını ortaya çıkartır. Sınıfın ve çocuğun öğrenme süreci Gelişim Formları ile ayrıntılı olarak belgelenir.


    Portfolfyo Klasörü    


Özel olarak geliştirilmiş portfolyo dosyası ile, çocuğun öğrenme hikayesini heyecan verici, hareketli, ama yine de bilgilendirici bir şekilde takip edilir. Eğitmen her çocuk için ayrı ayrı, metin ve görüntülerden oluşan ve gelişimini belgeleyen, çocuk ve ebeveyn tarafından anlaşılır ve şefaf bir portfolyo oluşturur.
 
   Çocuklarla  Anket Çalışması    

Çocuğun kendisini anaokulunda nasıl his etiği, neyi sevdiği neyi sevmediği hakkında bilgi sahibi olmak için çocuklarla bireysel olarak senede bir anket çalışması yapılır. Çocuk anketi, kuruma, ebeveynlere ve öğretmenlere çocukların bakış açısı ile okulun eğitimi, eğitici malzeme kalitesi, insan ilişkileri vb. hakkında önemli bilgiler sağlar.

   3. Öğretmen   Tasarlanmış  Öğrenme Ortamı    

Çocuğun ilk öğretmeni ailesidir. İkinci öğretmeni sınıf öğretmenidir. Çocuğun öğrenmesini tetikleyen 3. öğretmeni ise çocuğa öğrenmesi için yaratılan nesnel ortamdır. Çocuk hayatının önemli bir bölümünü okulda geçirecektir. Öz bakım ve verilecek eğitimin yanısıra çocuk burada ilk arkadaşlıklarını edinecektir ve hayat deneyimleri kazanacaktır. Bir okul,  biz yetişkinler için „sadece“ bir okul olsa da, çocuk gözü ile bakıldığında orası eğitim gördüğü bir makanın ötesinde, bir yaşam alanıdır. Bu nedenle mekanlar çocuğa bir yaşam alanının sunduğu bütün imkanları sunmalıdır.
Eğitime yaklaşım ve mekanların tasarımı birbirine bağlıdır ve eğitim felsefesinin gerçekleşmesinin önemli bir ön koşuludur. Öğrenme odaklı bir iç tasarım, çocukların algılarını harekete geçirir. İyi tasarlanmış mekanlar aktivite yapmayı, oryantasyonu, iletişimi, sosyal birlikteliği, beden deneyimlerini ve estetik duyarlılığı teşvik eder.
 

    Atölye Çalışması    

Mekanın tasarımında atölye çalışması esas alınır
Doğa Bilimleri, Matematik ve teknoloji Atölyesi Dil ve Toplum Atölyesi
Sanat Atölyesi
Beden, Hareket ve Sağlıklı Beslenme Atölyesi Müzik Atölyesi
Yabancı Dil Atölyesi Dramatik Oyun Atölyesi Mimarlık ve İnşa Atölyesi Kitap okuma, Rahatlama ve Dinlenme Atölyesi
Bahçe Atölyesi
Atölyelerin içeriği ve sayıları belirlenirken mekanın sunduğu koşullar esas alınır. Atölyelerde bir alanda uzmanlaşmış öğretmenlerle çalışılır.

     Mekanda Bilgilendirici Ve Eğitici Malzeme    

•    Aksiyon tepsileri
•    Öğrenme tezgahları
•    Gözlem panoları
•    Çember zamanı malzemeleri ve çember zamanı panoları
•    Hikaye torbaları yöntemi
•    Proje tanıtım istasyonları
•    Aileleri    okulun    faaliyetleri    hakkında    bilgilendiren,    bilgilendirme duvarları...
 

     DOĞADA EĞİTİM    


Çocukların düzenli aralıklarla ormanda ve doğada olmaları, çocukların gelişimini çok olumlu etkiler. Bir çok olumlu etki arasında doğada öğrenmek, motor becerilerini, yaratıcılık ve dil gelişimini tetikler. Çocuklarda sorun çözme becerisini, odaklanmayı ve psikolojik dayanıklılığı geliştirir. çocukların doğaya karşı duyarlılığını ve öğrenmeye olan ilgilerini artırır. Doğada eğitimi teşvik etmek için çocuklarla düzenli aralıklarla sınıf dışı aktiviteler gerçekleştirilecektir.

  Öğretmen Eğitimi    

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan, okulda çalışacak olan öğretmenlere ortalama 10 gün aşağıda ki konularda eğitim verilir:
Kurumsal değerlerin tespiti, çocuklar nasıl öğrenirler, alternatif eğitim modelleri, çocuğun kendi öğrenim sürecini kendisinin organize etmesi nasıl sağlanır, öğretmenin duruşu, öğrenciye yaklaşımı, proje tabanlı çalışma, lotus planı, gelişim aşama formları, hedef kartları, eğitim planlama konferansları, çember zamanı, hikaye torbaları, aksiyon tepsileri, öğrenme tezgahları, gözlem metotları, yıllık eğitim döngüsü, sınıf Sisteminden öğrenme ve yaşam mekanlarına geçiş, sınıf tasarımı, portfolyo dosyası, oryantasyon modeli, ekip çalışması ve ekip ruhu. Eğitim başladıktan sonra düzenli aralıklarla sınıflara girilir ve geliştirilmiş farklı yöntemlerle öğretmenin perfomansı ölçülür.
 

    Ebeveyn Çalışmaları    

Öğrenci gelişim görüşmeleri


Ebeveyn ile dönem başı ve dönem sonu olmak üzere yılda 2 defa çocuğun eğitim    durumu    ve    ilgi    alanları    konusunda    bireysel    görüşmeler gerçekleştirlecektir. Gelişim aşama formları ve portfolyo dosyası ile, çocğun şu anki eğitim durumu, elde etiği yeterlilikler ve önümüzde ki dönem için verilecek kazanımlar ve yapılacak eğitim hakkında ebeveynlere bilgi verilir. Bilgileri sınıf eğitmeni verir.

  Yaşatarak Bilgilendirmek

Aileler mutlaka çocuğunun bir gününün okulda nasıl geçirdiğini, nasıl ve neler öğrendiğini merak edeceklerdr. Bunu anlatma yerine kendilerine yaşatılır. Kahvaltıdan akıl oyunlarına, görsel sanatlardan müziğe... Çocuğun yerine bir cumartesi günü okulun günlük akışını ve eğitim tarzımını ebeveynlere yaşatılır. Çocuğun okulda geçirdiği bir gününü yaşamak için onun yerine okulun öğrencisi olmaya davet edilir.
 

    Ebeveyn menuniyet anketi


1. dönem sonunda okulun eğitim programını, idari kadro, sınıf ve branş öğretmenlerinin perfomansını ölçmek ve ebeveynler tarafından çocuklarının eğitimi için istenen destek konularını ortaya çıkartıp değerlendirmek için okulun ebeveynleri ile bir anket çalışması yapılır.

      Ebeveyn  Eğitim Programı    
 

6 modülden    oluşan,    çocuğun    eğitimini    odak    noktasına    alan    „Güçlü ebeveyn-Güçlü    çocuk“    ebeveyn    eğitim    programı    ile        ebevenlereçocuklarının eğitiminde destek sunmak için kendilerine uygulamalı eğitim verilir.

     Eğitim   Kalitesini Denetleme Ve Geliştirme    

Okulun eğitim kalitesi, ebeveynlerle iletişim, sınıf dizaynı, eğitici malzemenin eğitici kalitesi, ekip çalışması ve eğitimin içeriğinin yüksek standartlı olması ve sürekli geliştirilmesine bağlıdır. Geliştirdiğimiz dış denetim yöntemi ile periodik aralıklarla yapılacak bu değerlendirmede eksikliler tespit edilir ve giderilmesi sağlanır. Ayrıca okulun kendi çalışmalarını değerlendirebilmesi için geliştirilen iç denetim mekanizmaları uygulanır.